W roku szkolnym 2018/19 prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży.

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe z kosmetyki lub grafiki komputerowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LIDER” w LUBLINIE

3-letni cykl kształcenia
klasa Planowane przedmioty ujęte              w podstawie programowej           w zakresie rozszerzonym Nauczane
języki obce

Klasa 1lom

 

 • język angielski
 • wos

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka,jęz. obcy, wos

Klasa 1lo

Dodatkowo zajęcia z kosmetyki i grafiki komputerowej

 • j angielski
 • biologia

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka,jęz. obcy, biologia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka w szkole jest bezpłatna,

uczniowie mają zapewnione bezpłatne podręczniki przez cały cykl nauczania.

Klauzura informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica słuchacza/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego „Lider” w Lublinie z siedzibą ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Tel. 0817436194. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Liceum Ogólnokształcącym „Lider” w Lublinie możliwy jest pod numerem Tel. 817436194 lub adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie
 5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustanowionym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.