Prowadzimy nabór na kierunki:

 

Uwaga

słuchacze naszych szkół otrzymują

dodatkowo bezpłatne certyfikaty

ukończenia następujących szkoleń:

opiekun medyczny-

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik masażysta

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ćwiczeń senso-motorycznych

 

opiekun w domu pomocy społecznej

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik BHP

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

- certyfikat ukończenia szkolenia obsługi kas fiskalnych

technik administracji

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik geodeta

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik turystyki wiejskiej

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zarządzania jakością żywności HACCP

technik usług kosmetycznych

- certyfikat ukończenia szkolenia asystent lekarza medycyny estetycznej

- certyfikat ukończenia szkolenia wizażu i stylizacji

 technik informatyk

 

Klauzura informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana – rodzica słuchacza/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych „Lider” w Lublinie z siedzibą ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Tel. 0817436194. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych „Lider” w Lublinie możliwy jest pod numerem Tel. 817436194 lub adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustanowionym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 formularz zgłoszeniowy    doc      pdf