Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. l pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 póz. 59), z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

2.

3.

4.

1.

Złożenie       wniosku     o     przyjęcie     do       szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej     wraz     z dokumentami   potwierdzającymi   spełnianie   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od   15   maja     do   14 czerwca 2017 r.

od 7 lipca do 17 lipca 2017 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej                   o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
—dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji
elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się
indywidualnie w systemie elektronicznym______

od 23 czerwca 2017 r. do

27 czerwca 2017 r.

NIE DOTYCZY
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej/
ponadpodstawowej) i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art.150 ust.7 u. p. o, art. 20t ust. 7
u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165
ust. 3 u. p. w. u. p. o__________________

do 29 czerwca 2017 r.

do 24 lipca 2017 r. do godz. 9.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u. p. o, art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o, '

- w przypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 u. p. o, art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o,2

30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 '

24 lipca 2017 r. godz. 12.00'

do 14 lipca 2017 r. godz. 10.002

do 31 lipca 2017 r. godz. 10.00 2

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej l stopnia.

od 15 maja (dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły) do 4 lipca 2017r. ~ decyduje dyrektor szkoły'

do 26 lipca 2017 r1.

od 15 maja (dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły) do 17 lipca 2017r. - decyduje dyrektor szkoły2_______

do 2 sierpnia 2017 r.2
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

6 lipca 2017 r. dogodź. 15.00'

l sierpnia 2017 r. dogodź. 12.00'

20 lipca 2017 r. dogodź. 12.002

4 sierpnia 2017 r dogodź. 10.00 2

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych___________________

7 lipca 2017r. dogodź. 10.00 '

2 sierpnia 2017 r. dogodź. 12.00 '

20.lipca 2017 do godz. 15.00 4 sierpnia 2017 do godz. 15.00
  Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u.p.o. 3 2 sierpnia 2017 28 sierpnia 2017
16 sierpnia 2017 30 sierpnia 2017
  Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7 lipca 2017

21 lipca2017

3 sierpnia 2017

7 sierpnia 2017

3 sierpnia 2017

17 sierpnia 2017

29 sierpnia 2017

31 sierpnia 2017