OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Administrator baz danych” dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje, nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
  3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r., przy czym zastrzega się, że termin może ulec zmianie.