dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

8,9,10,11,12 czerwca 2020 w tych dniach nie będzie lekcji online /odbędzie się egzamin maturalny/

22 i 23 czerwca, w tych dniach nie będzie lekcji online, odbedzie się egzamin z kwalifikacji zawodowych.

 

Zasady pracy zdalnej w Szkołach,,Lider”w Lublinie

  W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. ( Dz. U. z 2020 poz.493)     ustalam podstawowe zasady prowadzenia nauczania na odległość  w okresie od 25 marca 2020r. :

 1. Wszyscy nauczyciele realizują program nauczania przedmiotu (po częściowej modyfikacji) i pracują zgodnie  z aktualnie obowiązującym tygodniowym planem zajęć szkoły.
 2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapisu tematu lekcji w dzienniku elektronicznym  wg tygodniowego planu lekcji i w czasie trwania danej lekcji.
 3. Wszyscy nauczyciele mają możliwość weryfikacji programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Wszystkich Państwa nauczycieli proszę o uwzględnienie w czasie prowadzenia zdalnego nauczania zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, oraz zasad bezpieczeństwa wynikających z ochrony danych osobowych.
 5. Podczas oceniania,egzaminowania uczniów i słuchaczy uwzględniane są zasady wprowadzone podczas pracy zdalnej.
 6. Frekwencję uczniów na zajęciach zaznaczamy jako nauczanie zdalne-k.
 7. Zobowiązuję wszystkich Państwa do prowadzenia konsultacji z uczniem i rodzicem(w razie potrzeby)i przedstawienie terminów
 8. Nauczyciele a szczególnie wychowawcy proszeni są o zwrócenie uwagi na szczególne zachowania młodzieży mogące sugerować ich problemy i reagowanie na nie.
 9. Nauczyciele na początku każdego tygodnia przedstawiają dyrektorowi tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych klasach-semestrach.
 10. Po przeprowadzeniu zajęć ,na koniec tygodnia nauczyciele przesyłają sprawozdanie z realizacji zajęć na poszczególnych godzinach z uwzględnieniem zastosowanych sposobów ,metod ,środków (do dyrekcji)Nauczyciele są zobowiązani do dokumentowania swojej pracy.
 11. Na koniec każdego tygodnia nauczyciele przesyłają podpisaną elektronicznie listę obecności (do p.E.Nowak)

 

    Od dnia 25 marca 2020 roku szkoły będą realizowały podstawę programową i zajęcia metodami online.

   Prosimy nauczycieli, uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie swoich kont na dzienniku elektronicznym (dziennik.lider24.eu), na który przesyłane będą dalsze informacje i instrukcje.

   Prosimy o zorganizowanie miejsca do zdalnej nauki dla uczniów, zgodnie z zasadami BHP.

Sytuację w oświacie na bieżąco można śledzić na stronie www.men.gov.pl.

Uczniów i słuchaczy prosimy o uczestnictwo w zajęciach i realizację poleconych zadań.

 

Informacja dla rodziców i uczniów

    Od dnia 25 marca 2020 roku szkoły będą realizowały podstawę programową i zajęcia metodami online.

   Prosimy uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie swoich kont na dzienniku elektronicznym (dziennik.lider24.eu), na który przesyłane będą dalsze informacje i instrukcje.

   Prosimy o zorganizowanie miejsca do zdalnej nauki dla uczniów, zgodnie z zasadami BHP.

Uczniów i słuchaczy prosimy o uczestnictwo w zajęciach i realizację poleconych zadań.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha,

Dyrekcja Szkoły