W 1998 roku zostało utworzone Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych „Lider” w Lublinie, szkoła ta otrzymała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Lublinie dnia 30 czerwca 1998 r. decyzją numer WKiDN-018-11-PF/98. Szkoły policealne umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie średnie przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji na danym kierunku.

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Opiekun w DPS

Technik usług kosmetycznych

Technik BHP

Technik administracji

Technik turystyki wiejskiej

Technik geodeta

Technik informatyk

Nauka na w/w kierunkach odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8:00 do  15:45. (średnio 2 zjazdy w miesiącu)

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.