ZAWÓD: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Symbol cyfrowy 515 203

kierunek zaoczny, dwuletni /4 semestralny/

podbudowa: Szkoła ponadgimnazjalna

zjazdy odbywają się:

w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 /przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna- 200 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy. 

 

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Obsługa kas fiskalnych"

oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Zarządzanie jakością żywności HACCP"

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)  w 2 semestrze

K2 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.) w 4 semestrze

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą

 

PRZEDMIOTY

działalność turystyczna na obszarach wiejskich

język obcy w turystyce

produkcja rolnicza

usługi agroturystyczne

obsługa turystyczna

prowadzenie produkcji rolniczej

usługi żywieniowe

usługi noclegowe

praktyki zawodowe

podstawy przedsiębiorczości

8 tygodni praktyk zawodowych /w tym: 2 tyg. w II semestrze, 2 tygodnie w IV semestrze, /

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Obszary wiejskie stanowią, wg GUS, ponad 93% ogólnej powierzchni Polski i odgrywają dużą rolę  w rozwoju turystyki ze względu na istotne zasoby turystyczne – przyrodnicze i kulturowe. Podstawowe segmenty turystyki na obszarach wiejskich stanowią; turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza i turystyka specjalistyczna (aktywna). Obszary  o walorach wypoczynkowych zajmują 55% powierzchni kraju. Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp. Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza, konna. Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, który charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych   z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie.

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach  i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.