ZAWÓD: TECHNIK  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Symbol cyfrowy  325509

kierunek zaoczny, półtoraroczny  /3 semestralny/

podbudowa: Szkoła ponadgimnazjalna dająca wykształcenie średnie

zjazdy odbywają się:

w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 /przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca/

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna- 250 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy. 

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Obsługa kas fiskalnych"

oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Zakładanie działalności gospodarczej"

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

K1 – MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - w III semestrze

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą 

PRZEDMIOTY

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Podstawy przedsiębiorczości

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

·        4 tygodnie praktyk zawodowych  2 tyg. sem. II   2tyg sem. III

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne   i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne    i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY

Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność   i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem  w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonujący się postęp   w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznaczają kierunki zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru bezpieczeństwa pracy, jak również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowników. Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz  częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych umiejętności  i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią  we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa    w organizacji.