ZAWÓD: TECHNIK GEODETA

symbol 311104

kierunek zaoczny, dwuletni /4 semestralny/

Podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna

zjazdy odbywają się:

w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 /przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca/

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna- 200 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy.

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Obsługa kas fiskalnych"

oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Zakładanie działalności gospodarczej"

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

K1 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.) w 2 semestrze

K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.) w 3 semestrze

K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.) w 4 semestrze

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą oraz karta zgłoszenia

PRZEDMIOTY

podstawy przedsiębiorczości

geodezja ogólna

geodezja inżynieryjna

kataster i gospodarka nieruchomościami

działalność gospodarcza w geodezji

język obcy w geodezji

ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

rysunek geodezyjny i elementy kartografii

ćwiczenia geodezyjne

                                                                      

·       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE –  2 tygodnie w 2 sem. oraz 4 sem.

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów  w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń  i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych  i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.