TECHNIK HOTELARSTWA

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

symbol 422402

Podbudowa programowa: gimnazjum

Egzamin z kwalifikacji:

Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.ll.)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12.)

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wypełniona karta zgłoszenia

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 

Język polski

 

Język obcy nowożytny

 

Drugi język obcy nowożytny

 

Wiedza o kulturze

 

Historia

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Geografia

 

Biologia

 

Chemia

 

Fizyka

 

Matematyka

 

Informatyka

 

Wychowanie fizyczne

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Zajęcia z wychowawcą

 

religia

rozszerzenia

 

Geografia

 

Język obcy nowożytny

 

Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 

Podstawy hotelarstwa

 

Działalność recepcji

 

Organizacja pracy służby pięter

 

Obsługa konsumenta

 

Usługi dodatkowe w hotelarstwie

 

Marketing usług hotelarskich

 

Podstawy działalności przedsiębiorstwa

 

Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne

 

Pracownia hotelarska

 

Pracownia obsługi konsumenta

 

Pracownia obsługi informatycznej

 

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa w klasie drugiej 4 tyg. 160 godzin zgodnie z podstawą programową

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje           w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych  i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie               o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza  i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży                         i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.  Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

 

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza.                    W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa  wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na  szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny             i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy. Inwestowanie w kształcenie ludzi  świadczących usługi gościnności  połączone z zaawansowaną technologią  i wiedzą                      o  gościach,  pozwalają na  szybszy zwrot poniesionych kosztów, a więc  poprawę rentowności kapitałowej branży hotelarskiej.