TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

symbol 514105    

Podbudowa programowa: gimnazjum

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wypełniona karta zgłoszenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

A.19. odbywa się pod koniec klasy trzeciej

A.23. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Przedmioty nauczania

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

język polski

 

język obcy nowożytny

 

drugi język obcy nowożytny

 

wiedza o kulturze

 

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

podstawy przedsiębiorczości

 

geografia

 

biologia

 

chemia

 

fizyka

 

matematyka

 

informatyka

 

wychowanie fizyczne

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

zajęcia z wychowawcą

 

religia

rozszerzenia

 

chemia

 

język obcy nowożytny

 

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

przedmioty zawodowe teoretyczne

 

podstawy fryzjerstwa

 

techniki fryzjerskie

 

wizualizacja wizerunku

 

organizacja salonu fryzjerskiego

 

język obcy we fryzjerstwie

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

 

wizualizacja we fryzjerstwie

praktyka zawodowa w klasie drugiej 4 tyg. 160 godzin zgodnie z podstawą programową

 


INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Technik usług fryzjerskich ustala prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim.

Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość  i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.

Technik usług fryzjerskich zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp.; wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się technik usług fryzjerskich są wykonywane precyzyjnie, w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących obszar zawodowy administracyjno – usługowy. Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.

Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna                            i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną                      z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Interpretuje przepisy dotyczące działalności gospodarczej, przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Usług Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody  i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku                z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów. Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu  o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie  i posiadających zdolności menadżerskie.