TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

symbol 343404

Podbudowa programowa: gimnazjum

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wypełniona karta zgłoszenia

Egzamin z kwalifikacji:

K1    - Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

K2   - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T. 15.)

PRZEDMIOTY

 

język polski

 

język obcy nowożytny

 

drugi język obcy nowożytny

 

wiedza o kulturze

 

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

podstawy przedsiębiorczości

 

geografia

 

biologia

 

chemia

 

fizyka

 

matematyka

 

informatyka

 

wychowanie fizyczne

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

zajęcia z wychowawcą

 

religia

rozszerzenia

 

chemia lub biologia

 

język obcy nowożytny

 

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

przedmioty zawodowe teoretyczne

 

wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

 

działalność gospodarcza w gastronomii

 

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

język obcy zawodowy

 

zasady żywienia

 

organizacja produkcji gastronomicznej

 

usługi gastronomiczne

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

usługi gastronomiczne

 

pracownia gastronomiczna

 

pracownia planowania żywienia i produkcji

 

pracownia obsługi klienta

praktyka zawodowa w klasie drugiej 4 tyg. 160 godzin zgodnie z podstawą programową

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw             i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy   i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje                       w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy   w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości             i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.

Spowolnienie gospodarcze, obecne od prawie dwóch lat, odbiło się na koniunkturze w wielu segmentach rynku. Kryzys nie dotknął jednak branży usług gastronomicznych, a nawet wzmocnił ją, jak podaje Franchising.pl. Rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych szybkiej obsługi. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem.

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia  i usług gastronomicznych.

Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę  w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.