TECHNIK GEODETA

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

symbol  311104

Podbudowa programowa: gimnazjum

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wypełniona karta zgłoszenia

Egzamin z kwalifikacji:

K1 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.)

K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.)

K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.)

przedmioty nauczania

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

język polski

 

język obcy nowożytny

 

drugi język obcy nowożytny

 

wiedza o kulturze

 

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

podstawy przedsiębiorczości

 

geografia

 

biologia

 

chemia

 

fizyka

 

matematyka

 

informatyka

 

wychowanie fizyczne

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

zajęcia z wychowawcą

 

religia

rozszerzenia

 

matematyka

 

język obcy nowożytny

 

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

przedmioty w kształceniu zawodowym - teoretyczne

 

geodezja ogólna

 

geodezja inżynieryjna

 

kataster i gospodarka nieruchomościami

 

działalność gospodarcza w geodezji

 

język obcy w geodezji

przedmioty w kształceniu zawodowym - praktyczne

 

ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

 

rysunek geodezyjny i elementy kartografii

 

ćwiczenia geodezyjne

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów  w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń   i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące  z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.