TECHNIK INFORMATYK

 

BEZPŁATNE DODATKOWE ZAJĘCIA W E-SPORTU

(CS GO, LOL od następnego roku szkolnego 2018/19 także FIFA) 

 

 

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

 

symbol 351203

Podbudowa programowa: gimnazjum

 

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wypełniona karta zgłoszenia

 

Egzamin z kwalifikacji: E.12. (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)

 

przedmioty nauczania

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

język polski

 

język obcy nowożytny

 

drugi język obcy nowożytny

 

wiedza o kulturze

 

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

podstawy przedsiębiorczości

 

geografia

 

biologia

 

chemia

 

fizyka

 

matematyka

 

informatyka

 

wychowanie fizyczne

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

zajęcia z wychowawcą

 

religia

 

rozszerzenia

 

INFORMATYKA

 

język obcy nowożytny

 

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

 

przedmioty w kształceniu zawodowym - teoretyczne

 

Systemy operacyjne

 

Urządzenia techniki komputerowej

 

Sieci komputerowe

 

Witryny i aplikacje internetowe

 

Systemy baz danych

 

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

 

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

 

przedmioty w kształceniu zawodowym - praktyczne

 

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

 

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

 

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

Administracja bazami danych

 

Programowanie aplikacji internetowych

Praktyki zawodowe

4 tyg. W KLASIE TRZECIEJ

 

         

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (E.12.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 (E.13.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 (E.14.) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

1.      INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

 

I.                     (E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do   pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

 

II.                    (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

III.                  (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 

IV.               UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 

Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce (w lutym 2012 r. 13,5%) i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, w pierwszym kwartale 2012 roku ponad 63% polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i 54% w sprzęcie, planowało zatrudnić fachowców z branży informatycznej[1]. Tendencja ta w następnych kwartałach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.

 

Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

 

Istotny jest również dobór efektów kształcenia podstawy programowej. Według analizy rynku[2] pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania takimi jak: SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle i MySQL.

 

Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwera http (30%).

 

Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

 

Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

 [1]badania "Antal Global Snapshot".

[2] raport 2011 – rynekpracy.pl