Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje się, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkół „Lider” w Lublinie z siedzibą przy ul. Radziwiłłowskiej 5,
    20-080 Lublin, tel. 817436194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkołach „Lider” w Lublinie możliwy jest pod numerem telefonu 817436194 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonym w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat (okresy przechowywania określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt);
  2. posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  4. posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.