Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Technikum

Technikum

W roku szkolnym 2005/2006 utworzono szkołę dla młodzieży – Technikum „Lider” w Lublinie. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2005 r. decyzją numer OiW.I.4321-7/05.
Technikum jest szkołą kształcącą na poziomie średnim.

Celem tego typu szkoły jest kształcenie na poziomie ogólnym i zawodowym,

które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie po ukończeniu szkoły przystępują do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki zdają również egzaminy z kwalifikacji zawodowych

po zdaniu,których otrzymują certyfikaty i dyplom technika w danym zawodzie.

Nauka jest bezpłatna.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym.
Szkoła zapewnia uczniom miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

Obecnie prowadzimy nabór na kierunki:

technik geodeta

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik usług fryzjerskich

technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie mogą również brać udział w zajęciach dodatkowych:
- koło szkolnej reprezentacji kulinarnej
- szkolne koło gastronomiczne
- koło muzyczne                             
- koło fotograficzne
- koło PCK
- koło wolontariatu
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów,
- przygotowanie do matury matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki , język rosyjski
- przygotowanie do egzaminu zawodowego