Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

OPIEKUN MEDYCZNY

Symbol cyfrowy: 532102

kierunek stacjonarny; 1,5 roku- 3 semestry

podbudowa: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Nauka jest bezpłatna. Semestr trwa 5 miesięcy. Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Pierwsza pomoc" oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Terapia zajęciowa".

Zjazdy odbywają się:

we wszystkie piątki od godziny 16.00-19.30, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja: MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą oraz karta zgłoszenia

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Opis zawodu: Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
  5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Możliwości zatrudnienia: absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Przedmioty: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Zdrowie publiczne, Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, Zarys psychologii i socjologii, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, Język migowy, Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia, Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.