Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

TECHNIK MASAŻYSTA

Symbol cyfrowy 325402

kierunek stacjonarny, dwuletni (4 semestry), podbudowa: szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna dająca wykształcenie średnie

Nauka jest bezpłatna*. Semestr trwa 5 miesięcy. 

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Pierwsza pomoc" oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Masaż senso-motoryczny".

Zjazdy odbywają się: we wszystkie piątki od godziny 16.00-19.30, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (w 4.semestrze):

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia (37x 52 mm)

- wypełniona umowa ze szkołą

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

PRZEDMIOTY

Podstawy przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc

Język obcy zawodowy

Anatomia i fizjologia

Podstawy fizjoterapii

Teoria masażu

Wybrane zagadnienia kliniczne

Zdrowie publiczne

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

                     Praktyka zawodowa: 2 razy po 3 tygodnie (105 godzin)- w semsetrze II i III

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA

 Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;

2) wykonywania masażu w sporcie;

3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.  Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków  i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych  i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik masażysta. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji  i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego  i postawić na masaż sportowy. Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak także tuż przed startem i po nim. Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą sportowym. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. Jeśli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.

OPIEKUN MEDYCZNY

Symbol cyfrowy: 532102

kierunek stacjonarny; 1,5 roku- 3 semestry

podbudowa: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Nauka jest bezpłatna. Semestr trwa 5 miesięcy. Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Pierwsza pomoc" oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Terapia zajęciowa".

Zjazdy odbywają się:

we wszystkie piątki od godziny 16.00-19.30, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja: MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą oraz karta zgłoszenia

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Opis zawodu: Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
  5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Możliwości zatrudnienia: absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Przedmioty: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Zdrowie publiczne, Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, Zarys psychologii i socjologii, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, Język migowy, Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia, Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.