Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Zadania w zakresie kwalifikacji: 
Przygotowanie imprez i usług turystycznych: a) projektowania imprez i usług turystycznych,
                                                                        b) zamawiania imprez i usług turystycznych.

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zadania w zakresie kwalifikacji:
Obsługa klienta oraz rozliczanie imprezi usług turystycznych: a) prowadzenia informacji turystycznej,
                                                                                                  b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
                                                                                                  c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:
• przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo;
• w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
• jako promotor usług turystycznych;
• mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt);
• w zmiennych warunkach, w pomieszczeniu zamkniętym, czasem na zewnątrz.

 MOŻESZ PRACOWAĆ:
• w pensjonatach i motelach;
• w apartamentach;
• w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych;
• w ośrodkach wypoczynkowych;
• w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej.

 PREDYSPOZYCJE DO PRACY W ZAWODZIE:

 • komunikatywność;   • spostrzegawczość;   • kreatywność; 
 • cierpliwość;  • życzliwość i otwartość;  • dokładność;
 • wysoka kultura osobista;  • samodzielność;  • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu;
 • zainteresowania menedżerskie;  • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presjąotoczenia;  • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci
kontaktówz klientami;

TECHNIK PROGRAMISTA

 typ szkoły  technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu 351406 
 wymagane dokumenty  * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 przedmioty zawodowe
 • teoretyczne: bezpieceństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych,
  projektowanie i administraowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych,
  projektowanie oprogramowania, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji mobilnych,
  programowanie aplikacji zaawansowanych webowych, testowanie i dokumentowanie aplikacji,
  język obcy zawodowy, dodatkowe umiejętności zawodowe;
 • praktyczne:  pracownia stron internetowych, pracownia admnistrowania bazami danych,
  pracownia aplikacji internetowych, pracownia aplikacji desktopowych, pracownia aplikacji mobilnych,
  pracownia aplikacji zaawansowanych webowych, pracownia testowania i dokumentowania aplikacji,
  dodatkowe umiejętności zawodowe.
 praktyka zawodowa  2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV) 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1) INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2) INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

OPIS ZAWODU

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

• aplikacji –  zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem;

• systemowych –  rozwijających aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych;

• aplikacji internetowych działających w środowisku WWW;

• aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT,
start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Może także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych; instalowaniem, uruchamianiem, serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych; administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem; w biurach projektowych CAD/3D czy agencjach 

TECHNIK INFORMATYK

 typ szkoły   technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa   szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu  351203
 wymagane dokumenty * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia 
 kwalifikacje w zawodzie

 INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych
 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 przedmioty zawodowe
 • teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne,
  lokalne sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, bazy danych, język angielski zawodowy w informatyce,
  dodatkowe umiejętności zawodowe;
 • praktyczne: montaż i ekspolatacja urządzeń techniki komputerowej, administrowanie systemami operacyjnymi,
  montaż i konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych, tworzenie stron i aplikacji internetowych,
  tworzenie i zarządzanie bazami danych, dodatkowe umiejętności zawodowe.
 praktyka zawodowa   2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV)

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

 I.   INF. 02 Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do   pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

 II.INF. 02 Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 III.INF. 03 Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce (w lutym 2012 r. 13,5%) i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, w pierwszym kwartale 2012 roku ponad 63% polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i 54% w sprzęcie, planowało zatrudnić fachowców z branży informatycznej[1]. Tendencja ta w następnych kwartałach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.

 Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

 Istotny jest również dobór efektów kształcenia podstawy programowej. Według analizy rynku[2] pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania takimi jak: SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle i MySQL.

 Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwera http (30%).

 Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

 Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GATRONOMICZNYCH

typ szkoły   technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa  szkoła podstawowa
 symbol cyfrowy zawodu  343404
  wymagane dokumenty  * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 przedmioty zawodowe
 •  teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
  podstawy gastronomii, technologia gastronomiczna, zasady żywienia człowieka, język obcy w gastronomii,
  planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej, podstawy żywienia dietetycznego, usługi
  gastronomiczne i cateringowe;
 • praktyczne: pracownia technologii gastronomicznej, informatyka w gastronomii, pracownia planowania żywienia
  i organizacji usług, pracownia usług i obsługi konsumenta.
 praktyka zawodowa  2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV)

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potrawi napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy   i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy   w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.

Spowolnienie gospodarcze, obecne od prawie dwóch lat, odbiło się na koniunkturze w wielu segmentach rynku. Kryzys nie dotknął jednak branży usług gastronomicznych, a nawet wzmocnił ją, jak podaje Franchising.pl. Rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych szybkiej obsługi. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem.

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia  i usług gastronomicznych.

Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę  w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

TECHNIK HOTELARSTWA

 typ szkoły   technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa  szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu  422402
 wymagane dokumenty  * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie  HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 HGT.06 Realizacja usług w recepcji
 przedmioty zawodowe
 • teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, organizacja pracy służby pięter,
  usługi żywieniowe w hotelarstwie, usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, język obcy w hotelarstwie,
  rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości w recepcji, marketing w hotelarstwie, kultura zawodu;
 • praktyczne: pracownia służby pięter, pracownia usług dodatkowych, pracownia obsługi konsumenta,
  pracownia informatyczna w hotelarstwie, pracownia obsługi gościa w recepcji, pracownia języka obcego zawodowego.
 praktyka zawodowa   2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV) 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługujew trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych  i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie  o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza  i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedażyi opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.  Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa  wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na  szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy. Inwestowanie w kształcenie ludzi  świadczących usługi gościnności  połączone z zaawansowaną technologią  i wiedzą  o  gościach,  pozwalają na  szybszy zwrot poniesionych kosztów, a więc  poprawę rentowności kapitałowej branży hotelarskiej.