Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Medyczna Szkoła Policealna

LO dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider”

Nauka trwa 4 lata, czyli 8 semestrów. 

Semestr to 5 miesięcy nauki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym wybierane zależnie od preferencji grupy słuchaczy.

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:30 (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek. Wystawiamy zaświadczenia dla instytucji typu ZUS, KRUS itp.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjalnej, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej

 • 2 fotografie,

W 2008 roku powstało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Lublinie decyzją numer OW.OP.IV.4321-1/08

Szkoła Policealna

Zapraszamy do Niepublicznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • TECHNIK ADMINISTRACJI

 • OPIEKUN W DPS

ZAWÓD-TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

NAUCZYSZ SIĘ

 • oceniać stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy,

 • rozwiązywać problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy,

 • ustalać przyczyny wypadków i chorób zawodowych,

 • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • w firmach szkolących w zakresie BHP

 • lub sam stworzysz swoje miejsce pracy.

Nauka trwa 3 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących. Z

Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAWÓD-TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Zamień swoje hobby w pracę zawodową!

NAUCZYSZ SIĘ

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała i twarzy

zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej

w fitness klubach

w nowoczesnych firmach kosmetycznych

w salonach spa w ośrodkach hotelowych

w drogeriach

własna działalność gospodarcza

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 
Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika usług kosmetycznych

ZAWÓD - TECHNIK ADMINISTRACJI:

EKA.01.Obsługa klienta w jednostkach administracji

zawód dla osób, które odnajdują się w tzw. „pracy papierkowej”

NAUCZYSZ SIĘ

prowadzić korespondencję,

opracowywać sprawozdania,

protokoły i notatki służbowe;

udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej;

przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje;

gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych;

prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych;

użytkować urządzenia i sprzęt biurowy;

przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w administracji rządowej,

jednostkach samorządu terytorialnego

jednostkach organizacyjnych gmin

przedsiębiorstwach,

organizacjach społecznych

zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie

w bankach,

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 
Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika administracji

ZAWÓD - OPIEKUN W DPS

kwalifikacje zawodowe:

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki

NAUCZYSZ SIĘ

aktywizować podopiecznych,

poznasz metodykę pracy opiekuńczo-wspierającej

będziesz uczyć się języka obcego branżowego, dzięki czemu przygotujesz się do pracy za granicą.

poznasz teoretyczne podstawy opieki, przejdziesz trening umiejętności społecznych nauczysz się świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w domach i ośrodkach pomocy społecznej

wszelkich ośrodkach opiekuńczych

zatrudnienie u osób prywatnych,

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 

Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu opiekuna w DPS

W 1998 roku zostało utworzone Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych „Lider” w Lublinie, szkoła ta otrzymała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Lublinie dnia 30 czerwca 1998 r. decyzją numer WKiDN-018-11-PF/98.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcace „Lider” w Lublinie

Nauka trwa 4 lata.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub inne (wybierane w zależności od preferencji uczniów).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

wyniki egzaminu ośmioklasisty

2 fotografie,

karta zdrowia.

Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie powstało w 2009r. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dn. 16 lipca 2009r nr OW.OP.IV.4321-4/09 nr 379/P/N w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin.

Uczniowie kształcą się  w systemie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym.
Nauka trwa 4 lata.

Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole jest bezpłatna 

Medyczna Szkoła Policealna

NIEPUBLICZNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA "LIDER" W LUBLINIE

Szkoła prowadzi działalność od 1998 r. (wcześniej jako Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS „Lider” w Lublinie).
Obecnie szkoła kształci w trybie stacjonarnym – zajęcia odbywają się w weekendy i piątkowe popołudnie

Proponowane kierunki:

Technik masażysta

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu.

Opiekun medyczny

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

 • 2 fotografie,

 • podpisana umowa ze szkołą,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Szkoła wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych Decyzją OW-OP-IV.4430.8.2015 Prezydenta Miasta Lublin .

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym we wszystkie piątki od godz. 16:00 do 19:20 oraz soboty i niedziele w godz. 8:00 do 15:45.

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Technikum

W roku szkolnym 2005/2006 utworzono szkołę dla młodzieży – Technikum „Lider” w Lublinie. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2005 r. decyzją numer OiW.I.4321-7/05.
Technikum jest szkołą kształcącą na poziomie średnim.

Celem tego typu szkoły jest kształcenie na poziomie ogólnym i zawodowym,

które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie po ukończeniu szkoły przystępują do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki zdają również egzaminy z kwalifikacji zawodowych

po zdaniu,których otrzymują certyfikaty i dyplom technika w danym zawodzie.

Nauka jest bezpłatna.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym.
Szkoła zapewnia uczniom miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

Obecnie prowadzimy nabór na kierunki:

technik geodeta

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik usług fryzjerskich

technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie mogą również brać udział w zajęciach dodatkowych:
- koło szkolnej reprezentacji kulinarnej
- szkolne koło gastronomiczne
- koło muzyczne                             
- koło fotograficzne
- koło PCK
- koło wolontariatu
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów,
- przygotowanie do matury matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki , język rosyjski
- przygotowanie do egzaminu zawodowego